ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Slider

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐ

Կազմակերպությունը Հիփոթեքային վարկեր է տրամադրում 20 տարեկանից բարձր ՀՀ ռեզիդենտ անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցի 65 տարեկանը:
Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ դրամով և արտարժույթով, կանխիկ և անկանխիկ եղանակով:

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման, վերակառուցման և վերանորոգման նպատակով:
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /ձեռքբերվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 75 (յոթանասունհինգ) տոկոսը
• Եթե վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով, ապա տրամադրվող վարկի հարաբերությունը գրավադրվող /վերանորոգվող/ անշարժ գույքի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքին չպետք է գերազանցի 70(յոթանասուն) տոկոսը:

Վարկի մարումը իրականացվում է հաճախորդի հետ համաձայնեցված գրաֆիկով: Կազմակերպությունը իր հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնում օգտվել Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածից:

Վարկի ապահովման առաջնային միջոց հանդիսանում է ձեռք բերվող կամ վերանորոգվող գույքը: Վարկի ապահովման լրացուցիչ միջոց կարող է հանդիսանալ նաև Ընկերության համար ընդունելի այլ գույք կամ երաշխավորություն:
Գրավի գրավադրման արժեքը որոշվում է կողմերի համաձայնությամբ` Ընկերության համապատասխան աշխատակցի կամ անկախ լիցենզավորված գնահատողի կողմից տրամադրված գույքի գնահատման հաշվետվության հիման վրա:

Ի գիտություն մեր հաճախորդներին մեր կազմակերպությունը գրավի առարկայի նկատմամբ չի պարտադրում կատարել ապահովագրություն և կատարել այլ նմանատիպ կողմնակի ծախեր:

Վարկի տրամադրման վերաբերյալ դրական որոշման դեպքում կնքվում է վարկային և գրավի պայմանագրեր, որից հետո տրամադրվում է վարկը:

Վարկի մարումները կարող են իրականացվել կանխիկ ձևով` Ընկերության դրամարկղում կամ անկանխիկ եղանակով` Ընկերության հաշվարկային հաշիվներին փոխանցելու միջոցով:

 

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
ՀԻՓՈԹԵՔԱՅՒՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄ - ՀԱՅՏ

ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Վարկային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների (այդ թվում` սահմանված ժամկետներում վարկի գումարը և տոկոսագումարը չմարելու) չկատարելու դեպքում հաճախորդի նկատմամբ կիրառվում են տուժային սանկցիաներ, իսկ գրավի առարկան կարող է ՀՀ օրենսդրությամբ և կնքված պայմանագրերով սահմանված կարգով բռնագանձվել և իրացվել: Գրավի առարկայի իրացումից ստացված գումարը վարկառուի պարտքը չծածկելու դեպքում պարտքի մնացած գումարը կարող է մարվել վարկառուի այլ գույքի բռնագանձման և իրացման հաշվին:
  • Վարկառուի կողմից իր վարկային պարտավորությունները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ տեղեկատվությունը կգրանցվի ՀՀ ԿԲ Վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրոյում, որը բացասաբար կազդի վարկառուի վարկային պատմության վրա: